Vanliga frågor

Grattis till din nya bil! Här nedan har vi samlat vanliga frågor samt information kring den garanti som ingår vid ditt bilköp.

Jag har nyligen köpt en bil och den verkar inte fungera som den skall, vad gör jag?

Kontakta din säljare om du misstänker att bilen inte fungerar som den skall.

Då du oftast har garantier via oss är det viktigt att vi blir informerade om ev. misstankar eller problem så tidigt som möjligt för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Jag har nyligen köpt en bil och inser att det saknas tillbehör (t.ex. reservhjul, insynsskydd etc.)

Då du som köpare vid köptillfället har undersökningsplikt är det av största vikt att du genomsöker fordonet och kontrollerar vilka tillbehör som medföljer innan köpet görs och du kör hem.

Eftersom vi enbart säljer begagnade bilar är det inte alltid det medföljer t.ex. reservhjul eller insynsskydd.

Jag har nyligen köpt en bil och idag upptäckte jag en repa eller annan estetisk skada, vad gör jag?

Då du som köpare vid köptillfället har undersökningsplikt är det av största vikt att du genomsöker fordonet efter repor eller dyl. innan köpet görs och du kör hem.

Eftersom vi enbart säljer begagnade bilar är det vanligt förekommande med mindre repor eller dyl. som bedömts bero på normalt slitage. Vi kan med andra ord inte ta hänsyn till estetiska defekter efter leverans av din bil.

Garanti

När du köper din bil hos oss omfattas din bil utav vår garanti.

Denna garanti gäller för bilar som sålts av J. Hjertman Motor & Fritid AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare eller för näringsidkare.

Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 1000 mil, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 5000 mil.

Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 500 mil, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 10 000 mil.

För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 100 mil.

Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och J. Hjertman motor & fritid AB. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

Garantin omfattar?

Fel på bilen med undantag för extrautrustning som radio, extra ljus, motorvärmare, kupévärmare och larm. Fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Garantin gäller ej

  • Följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. En följdskada som ej varit mjöligt att undvika kan dock ersättas om ursprungsfelet är enligt garantivillkoret.
  • Vid bristande underhåll (tex. utebliven service) eller normal förslitning, eller då konsumenten vanvårdat eller på annat sätt brukat bilen på ett onormalt sätt.
  • Skador eller fel som uppstått i samband med brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse eller annan olyckshändelse.
  • Då ombyggnad eller ändring av bilen är gjort på uppdrag av konsumenten och sannolikt har inverkat på felets uppkomst.

Vad gäller vid nybilsgarantier?

Nybilsgarantier lämnas enbart av den försäljare som sålde bilen då den var ny.

Hur länge en bil har nybilsgaranti och vad garantin omfattar skiljer sig från olika märken och årtal.

Vi rekommenderar alltid att man kontaktar respektive nybilsförsäljare för att få ett korrekt svar gällande vilka garantier som lämnats och finns kvar på just den bil man är intresserad utav.

Hur reklamerar jag ett fel?

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska denne snarast möjligt underrätta J.Hjertman Motor & Fritid AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

J. Hjertman Motor & Fritid AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Vilket ansvar tar JH Motor? (J.Hjertman Motor & Fritid AB)

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig J.Hjertman Motor & Fritid AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats av oss. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat J.Hjertman Motor & Fritid AB om felet.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till J.Hjertman Motor & Fritid ABs förfogande. Om J. Hjertman Motor & Fritid AB tillhandahåller en lånebil ska detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

Dina rättigheter som konsument

Om ett avhjälpande inte har skett enligt ovan får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att J. Hjertman Motor & Fritid AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. J. Hjertman Motor & Fritid AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning). Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

Konsumentköpslagen

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Vid tvist

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). J.Hjertman Motor & Fritid AB har som policy att följa utslag i ARN. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.